Go语言的两种字符串双引号和反引号

编辑整理:
匿名
热度:
7567

字符串表示两种方式:1)双引号2)``(反引号,键盘左上角数字1左边那个~键)

go语言字符串表示两种方式: 1)双引号    2)``   (反引号,键盘左上角数字1左边那个~键)2711


package main

0192b64e

import “fmt”0c6a

func main() {f93

     var str = “hello world\n\n” f93

     var str2 = `hello \n \n \n`2711

this is a test stringf93

This is a test string too·`a0efda5

fmt.Println(“str=“, str)a2a4995

fmt.Println(“str2=“, str2)a2a4995

www.9lyp.com


输出str:hello world0c6a

后面没有\n,变成了换行a0efda5


f93

输出str2:hello \n \n \n

0192b64e

原样输出,在需要保留格式时使用。包括\n也原样输出。2711


package main0c6a

import "fmt"

0192b64e

func main() {a0efda5

var str = "hello world\n\n"f93

var str2 = `f93

菱叶萦波荷飐风,荷花深处小船通。a2a4995

逢郎欲语低头笑,碧玉搔头落水中。\n \n \n`f93

fmt.Println("str=", str)2711

fmt.Println("str2=", str2)a2a4995

}

0192b64e


输出:
f93

str= hello worldwww.9lyp.com

str2=

0192b64e

        菱叶萦波荷飐风,荷花深处小船通。a2a4995

        逢郎欲语低头笑,碧玉搔头落水中。\n \n \na0efda5


0192b64e

a2a4995